Enhancing Diversity and fighting against Discrimination

uk flagfrance flaggermany flagitalian flag

bei etudiants etrangersЧуждестранни студенти

Интеграцията на хора с миграционно наследство или опит е въпрос от централно значение за много европейски държави.

С Договора от Амстердам от 1997 г. миграцията се превърна в европейска компетентност. Както Европейската комисия посочва в последния си доклад за миграцията и интеграцията (EК, Брюксел, 2007 г), два процеса са от критична важност за интеграционните политики в Европа: премахването на неравенствата на пазара на труда и придобиването на компетентности.

За имигрантите продължителността на периода, прекаран в държава-домакин след установяването им е съществен фактор за интеграция, както и нивото на образование или квалификация. Според статистическите анализи разликата между имигрантите и местните граждани в никакъв случай не е присъща.

Да бъдат променени перспективите на хората с миграционно наследство посредством признаване на уникалния им профил е начин за осигуряване на равни възможности и насърчаване на многообразието на пазара на труда.

Две целеви групи са подчертано уязвими: жените и младежите – по-конкретно жените с ниска квалификация и квалифицираните младежи с миграционен опит. Трудностите в изграждането на професионално бъдеще за тези две демографски групи представляват специфично предизвикателство, на което не е обърнато достатъчно внимание.

Процентът на безработица сред работниците имигранти е много по-висок, отколкото сред националните работници. Единият критерий е нивото на квалификация: колкото по-висока е дипломата или квалификацията, толкова по-добри са шансовете за намиране на работа.

Независимо от това младежите с висока квалификация също са безработни, особено сред имигрантското население. Последните проучвания подчертават несъответствието между увеличаващия се брой на младите квалифицирани имигранти в Европа и продължаващите слабости на системата за професионално насочване.

Съществува също и сериозно противоречие между мъжете и жените: вероятността имигрантите жени да останат безработни е много по-голяма, отколкото при мъжете имигранти независимо от нивото на тяхната квалификация. Освен това жените се опитват да получат достъп до заетост въпреки по-ниския процент на работещите от този на жените от местното население.

Lifelong Learning Programme

This project has been funded
with support from the European Commission.
Theses publications reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

All rights reserved © Enda-Europe. Brand names from Europe and its partners and logos appearing on this website are registered trademarks.
Website by : Les Hirondelles Du Net